Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Debattrainingen Horus Debat & Training (per 6 juli 2016)

Deze algemene voorwaarden zijn vanaf 6 juli 2016 van toepassing op alle overeenkomsten die door Horus Debat & Training worden gesloten, alsmede op alle offertes van Horus Debat & Training.

1. Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Horus Debat & Training te Delft

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden heeft gegeven

Incompany training: een enkel voor de Opdrachtgever bedoelde training waarbij tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever vooraf afspraken gemaakt worden over de exacte inhoud, locatie, aantal aanwezigen, tijdsduur en kosten van de training en eventuele andere praktische zaken.

Training met open inschrijving: een door Horus Debat & Training aangeboden training, waarvoor de deelnemers zich individueel kunnen inschrijven

Individuele deelnemer: Een natuurlijk persoon die zich heeft aangemeld of is opgegeven voor deelname aan een Training met open inschrijving

Opdrachtbevestiging: een door Opdrachtgever schriftelijk bevestigde Offerte, waarin Opdrachtgever aangeeft met de gehele Offerte inclusief alle bijlages akkoord te gaan.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Dit geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Schriftelijk: (Communicatie via) papier en/of e-mail

2. Offertes

Alle door of namens Opdrachtnemer gedane offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer zij schriftelijk wordt aangegaan of de, al dan niet op basis van een daaraan voorafgegane offerte, verstrekte opdracht schriftelijk door Opdrachtnemer is bevestigd of daaraan daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven. Mondelinge afspraken en bedingen binden Opdrachtnemer uitsluitend indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
Tenzij anders vermeld hebben offertes een geldigheid van een maand, gerekend vanaf de dag van verzending.

3. Opdrachten en Overeenkomsten

Opdrachten en overeenkomsten tot het uitvoeren van een incompany-training komen tot stand door een beantwoording per brief en/of email te sturen naar Opdrachtnemer met daarbij de vermelding: “Offerte is akkoord inclusief de bijlagen”, met daarbij de volledige naam, de datum en plaats van Opdrachtgever.

Overeenkomsten tot deelname aan een training met open inschrijving komen tot stand door een beantwoording per brief en/of email te sturen naar Opdrachtnemer met daarbij de vermelding: “Offerte is akkoord inclusief de bijlagen”, met daarbij de volledige naam, de datum en plaats van de Individuele deelnemer.

Indien Opdrachtgever een deel van de offerte wenst te aanvaarden, is Opdrachtnemer gerechtigd de deelopdracht niet te aanvaarden en/of aanvullende voorwaarden te stellen.

Afwijkingen en wijzigingen door Opdrachtgever of Individuele deelnemer binden Opdrachtnemer slechts voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Als bij de voorbereiding of uitvoering van de trainingen blijkt dat er omstandigheden zijn, die een gewijzigde aanpak vergen, dan kunnen afwijkingen van de oorspronkelijke opdracht worden overeengekomen. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

4. Verplichtingen voor Opdrachtnemer

Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten trainingen naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Bij een training met open inschrijving worden de locatie en catering door Horus Debat & Training geregeld, en zijn de kosten hiervan inbegrepen voor de Individuele deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Verplichtingen voor de Opdrachtgever (incompany-training)

Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak draagt de Opdrachtgever bij een incompany-training zorg voor een geschikte locatie en catering (koffie/thee/water en afhankelijk van de duur en het tijdstip van de training een maaltijd). De kosten van locatie en catering zijn bij een incompany-training voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Offertes en trainingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de training heeft verstrekt. Om de voorbereiding van de training goed en zoveel mogelijk volgens afgesproken tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever zodoende tijdig alle gegevens en documenten waar Opdrachtnemer om vraagt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en/of materialen niet tijdig of niet volgens de afspraak door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld en/of de verlangde medewerking niet tijdig wordt verleend, is Opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

Alsdan is de Opdrachtgever gehouden de schade die Opdrachtnemer hierdoor lijdt, op eerste verzoek daartoe van Opdrachtnemer aan haar te vergoeden.

6. Derden

Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak is Horus Debat & Training gerechtigd bij de opdrachtuitvoering gebruik te maken van derden en deze de opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren, mits zulks geschiedt onder de verantwoordelijkheid van Horus Debat & Training.

7. Annuleringen door Opdrachtgever of Individuele deelnemer

Indien de Opdrachtgever of Individuele deelnemer na het vaststellen van de overeenkomst de training wil annuleren, dan dient dit schriftelijk te worden aangegeven aan Horus Debat & Training.

Indien annulering meer dan 30 dagen voor de overeengekomen datum van de training plaatsvindt, is dit kosteloos.

Indien annulering gelijk of korter dan 30 dagen voor de overeenkomen datum van de training plaatsvindt, maar langer dan 14 dagen, is Opdrachtgever of Individuele deelnemer verplicht tot betaling van 50% van het overeengekomen tarief.

Indien annulering 14 dagen of korter voor de overeengekomen datum van de training plaatsvindt, is Opdrachtgever of Individuele deelnemer verplicht tot betaling van 100% van het overeengekomen tarief.

Het is mogelijk een plaatsvervangende deelnemer te sturen bij annulering van een Individuele deelnemer.

8. Betalingen

Indien een training op verschillende dagen gegeven wordt, kan iedere dag afzonderlijk worden gefactureerd.

Door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever of Individuele deelnemer verzonden facturen dienen binnen 21 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum, te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Bij gebreke van tijdige betaling zal de cliënt van rechtswege in verzuim zijn en is Horus Debat & Training gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle kosten welke samenhangen met (buiten)gerechtelijke invordering.

9. Overmacht

Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij hiertoe door overmacht van blijvende of tijdelijke aard niet in staat is. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is (tijdig) zijn verplichtingen na te komen.

Tot de oorzaken die een verhindering opleveren die kwalificeert als een overmacht als bedoeld in dit artikel behoren onder andere, maar niet uitsluitend:

  • ziekte of persoonlijke omstandigheden van de trainer waardoor deze niet in staat is de training te verzorgen op de overeengekomen datum;
  • stakingen, verkeers- en weersomstandigheden die tijdige aankomst door de trainer bij Opdrachtgever of op de afgesproken trainingslocatie verhinderen.

Indien de overmacht naar verwachting van tijdelijke aard zal zijn, zal de uitvoering van de overeenkomst opgeschort worden totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Opdrachtgever of Individuele Deelnemer en Opdrachtnemer zullen in dat geval in goed overleg een nieuwe afspraak maken voor het nakomen van de verplichtingen. Ingeval van blijvende overmacht volgt ontbinding van de overeenkomst, zonder dat een van de partijen tot vergoeding van enige schade is gehouden.

De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

10. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11. Auteursrecht

Het auteursrecht op door Horus Debat & Training uitgegeven offertes, brochures, cursusmateriaal en andere stukken die voortkomen uit de Werkzaamheden berust bij Horus Debat & Training tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven.

12. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor schade die Opdrachtgever of een Individuele deelnemer lijdt uit hoofde van enige door hem met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst en de wijze waarop deze tot een einde komt, wordt ongeacht de aard daarvan uitgesloten. Opdrachtnemer is derhalve niet verplicht tot vergoeding van schade direct of indirect geleden, voor zover deze voortvloeit uit of het gevolg is van gebreken aan door zijn verrichte diensten of werkzaamheden danwel wordt veroorzaakt door enigerlei andere oorzaak hoe dan ook ontstaan. De Opdrachtgever of Individuele deelnemer is gehouden Opdrachtnemer te vrijwaren voor aanspraken van derden, daaronder begrepen zijn personeelsleden, tot vergoeding van schade uit welke hoofde dan ook ontstaan.

13. Ontbinding

Opdrachtnemer kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden, indien:

  • Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
  • Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;
  • Opdrachtgever één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat Opdrachtnemer bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft.

Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

14. Slotbepaling

Wanneer deze Algemene Voorwaarden niet voorzien in voorkomende gevallen zal het Nederlands recht van toepassing zijn.